Saugus naudojimas

Buitinės chemijos produktai yra saugūs, jei jie naudojami bei saugomi pagal etiketėje pateiktas instrukcijas. Visada perskaitykite ir rūpestingai laikykitės nurodymų.

A.I.S.E.  kartu su gamintojais dirbo savanoriškai, kad sukurtų specialų simbolių žymėjimą, kurį matome ant daugelio skalbimo bei valymo priemonių pakuočių. Tai užtikrina, kad visi gamintojai gali pateikti aiškią saugaus naudojimo informaciją , kuri yra platesnė, nei įstatymiškai nustatyti minimalūs reikalavimai. Šie simboliai jau dabar yra naudojami ant daugelio produktų, parduodamų visoje Europoje.

Saugoti nuo vaikų.


Vengti patekimo į akis.

 Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti
vandeniu.


Panaudojus nusiplauti rankas.


Asmenims, turintiems jautrią ar pažeistą odą, vengti ilgalaikio sąlyčio su produktu.Vengti patekimo į burną.

 Prarijus kreiptis į gydytoją.


Laikyti pirminėje pakuotėje.


Nemaišyti su kitais produktais.


Panaudojus išvėdinti patalpą.


Produktą papildyti tik toje pačioje pakuotėje.


Naudokite sausomis rankomis.


Tinkamai uždarykite dangtelį.


Tinkamai uždarykite pakuotę.


Nepradurkite, neįplėškite ir neperkirpkite pakuotės.


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français