Etikečių pakeitimai

 

 

2015 m. birželis yra galutinė data naujiems Europos įstatymams, taikomiems daugeliui produktų, pavyzdžiui, dažams, tirpikliams, valymo priemonėms ir techninės priežiūros produktams, žymėti.
Šiame puslapyje pateikiama informacija, kuri yra reikalinga norint saugiai naudoti buitinius produktus.

Valymo priemonių ir priežiūros produktų pramonė yra įsipareigojusi tiekti rinkai produktus, kurie yra saugūs naudoti žmonėms ir nekenkia aplinkai.
Jūs, kaip vartotojai, dažnai naudojate tokius produktus, kad galėtumėte mėgautis švariais namais ir audiniais. Taip pat jūs atliekate svarbiausią vaidmenį saugiai naudojant ir laikant šiuos produktus. Informacija jau seniai pateikiama ant produktų pakuočių siekiant atkreipti vartotojų dėmesį į reikiamas atsargumo priemones tiek dėl reglamentavimo reikalavimų vykdant savanoriškas pramonės veiklas.

What’s new?

Nuo 2015 m. ant daugelio buityje naudojamų valymo produktų, taip pat ant produktų, kuriuose naudojami chemikalai, pasirodė naujos etiketės. Taip įvyko dėl to, kad pradėtas taikyti naujas Europos reglamentas (“CLP”). Jis apašo, kaip buitiniai valymo produktai yra klasifikuojami (jų potencialaus poveikio žmogui ir (arba) aplinkai atžvilgiu) ir tuomet žymimi (vadovaujantis jų klasifikacija). Be to, pasikeitė etikečių dizainas. Įstatymas apibrėžia privalomus etiketės elementus (simbolius, tekstą, spalvas), kurių produktų gamintojai negali pritaikyti arba pakeisti. Įmonėms suteikiamas dviejų metų pereinamasis laikotarpis (2015–2017 m.), kad galėtų nuo senos sistemos pereiti prie naujosios.

Norėdami sužinoti apie buitinių valymo produktų etikečių pakeitimus, atsisiųskite pridėtą A.I.S.E. lankstinuką „Perskaitykite etiketę“ (įskaitant palyginimą su senais simboliais).

Naujasis įstatymas taiko atsargesnius klasifikavimo kriterijus, susijusius su akių, odos ir aplinkos apsauga, palyginti su ankstesniu reglamentu

Todėl daugelis produktų, kurie anksčiau nebuvo klasifikuojami, dabar gali būti žymimi etiketėmis, perspėjamaisiais simboliais ir saugos frazėmis pagal jų naująjį klasifikavimą. .
Nauja informacija (simboliai, dizainas ir pareiškimai) yra pateikiama (žr. toliau esančią lentelę).

Tai konkrečiai nurodo, kad produktas, kurio formulė nepasikeitė, bus žymimas kitokia etikete arba bus žymimas pirmą kartą. Tai NEREIŠKIA, kad produktas yra pavojingesnis (arba mažiau pavojingas). Kaip minėta anksčiau, svarbu ir toliau naudoti produktus saugiai.

Ką galite matyti savo naujosiose valymo priemonių ir priežiūros produktų etiketėse?

Toliau esančioje lentelėje pateikiamas nebaigtinis CLP piktogramų ir susijusių sakinių, kuriuose matysite ant produktų, sąrašas. Už kiekvieno baigto produkto žymėjimą yra atsakinga įmonė, kuri pateikia jį rinkai, nes žymėjimas priklauso nuo produkto sudėties. Šis toliau pateikiamas sąrašas yra indikacinis. Jis skirtas padėti jums suprasti, kokia potenciali informacija gali būti pateikiama valymo priemonių ir priežiūros produktų etiketėse. Tai taip pat padeda nustatyti, kokių atsargumo priemonių reikia imtis..

Piktograma Susijęs signalinis žodis Ant kokių gaminių galite ją pamatyti?
(Įsidėmėkite: indikacinis sąrašas)
Su kokiais pavojaus pareiškimais ji gali pasirodyti?
(Įsidėmėkite: nebaigtinis sąrašas)
Kokių atsargumo priemonių turėtumėte imtis?
(kokie sakiniai gali būti pateikiami su piktograma – atsargumo priemonių teiginiais) (Įsidėmėkite: nebaigtinis sąrašas)
atsargiai 

Skalbimo priemonės (milteliai / skysčiai)
Indų plovikliai, skirti plauti indus rankomis
Universalūs valikliai Indaplovėms skirti indų plovikliai (skystis / milteliai)

Sukelia smarkų akių dirginimą.
ir (arba)
Dirgina odą.

Perspėjimas šauktuko ženklu pateikiamas, kai produktas gali sukelti odos ar akių sudirgimą arba abiem atvejais.
Todėl toliau esanti oficiali CLP informacija paprastai pateikiama etiketėse ir jos reikia laikytis:

Piktograma Susijęs signalinis žodis Ant kokių gaminių galite ją pamatyti?
(Įsidėmėkite: indikacinis sąrašas)
Su kokiais pavojaus pareiškimais ji gali pasirodyti?
(Įsidėmėkite: nebaigtinis sąrašas)
Kokių atsargumo priemonių turėtumėte imtis?
(kokie sakiniai gali būti pateikiami su piktograma – atsargumo priemonių teiginiais) (Įsidėmėkite: nebaigtinis sąrašas)
pavojinga 

Caustic drain cleaners, acid toilet cleaners, lime scale remover, etc.

Šarminiai kanalizacijos vamzdžių valikliai, rūgštiniai tualetų valikliai, kalkių šalinimo priemonės ir pan.

Šis perspėjimas pateikiamas, jei produktas gali būti koroziškas odai (ir neišvengiamai akims).
Atkreipkite dėmesį, kad odai koroziški produktai turi būti parduodami talpose su oficialiu vaikams neatidaromu dangteliu/ Todėl toliau esanti oficiali CLP informacija gali būti pateikiama etiketėje ir jos reikia laikytis:

Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
PATEKUS ANT ODOS:/PATEKUS Į AKIS:/Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

pavojinga 

Skalbimo priemonės (milteliai / skysčiai)
Indų plovikliai, skirti plauti indus rankomis
Universalūs valikliai

Gali būti indaplovėms skirti indų plovikliai (skystis / milteliai)
Skalbimo priemonės (milteliai / skysčiai)
Indų plovikliai, skirti plauti indus rankomis
Universalūs valikliai

Gali būti indaplovėms skirti indų plovikliai (skystis / milteliai)

Smarkiai pažeidžia akis.

Šis perspėjimas pateikiamas, jei produktas gali būti koroziškas akims.
Todėl toliau esanti oficiali CLP informacija gali būti pateikiama etiketėse ir jos reikia laikytis:

Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
PATEKUS Į AKIS: (+ statement)
Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
Piktograma Susijęs signalinis žodis Ant kokių gaminių galite ją pamatyti?
(Įsidėmėkite: indikacinis sąrašas)
Su kokiais pavojaus pareiškimais ji gali pasirodyti?
(Įsidėmėkite: nebaigtinis sąrašas)
Kokių atsargumo priemonių turėtumėte imtis?
(kokie sakiniai gali būti pateikiami su piktograma – atsargumo priemonių teiginiais) (Įsidėmėkite: nebaigtinis sąrašas)
atsargiai 

Automobilių langų ploviklis
Stiklų valiklis
Tam tikri universalūs valikliai + Rankų dezinfekavimo priemonės

Degūs skystis ir garai.

Šis perspėjimas pateikiamas, jei produktas gali būti degus.
Todėl toliau esanti oficiali CLP informacija gali būti pateikiama etiketėse ir jos reikia laikytis:

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/ atviros liepsnos/karštų paviršių. — Nerūkyti.
Aerozoliai
Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius.
Slėginis indas. Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.
Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50°C temperatūroje.
pavojinga  arba atsargiai 

Aerozoliai (pavyzdžiui, oro gaivikliai, insekticidai, šveitikliai, orkaičių valikliai ir kt.)

Ypač degus aerozolis.
Degus aerozolis.
Slėginis indas. Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.

Piktograma Susijęs signalinis žodis Ant kokių gaminių galite ją pamatyti?
(Įsidėmėkite: indikacinis sąrašas)
Su kokiais pavojaus pareiškimais ji gali pasirodyti?
(Įsidėmėkite: nebaigtinis sąrašas)
Kokių atsargumo priemonių turėtumėte imtis?
(kokie sakiniai gali būti pateikiami su piktograma – atsargumo priemonių teiginiais) (Įsidėmėkite: nebaigtinis sąrašas)

Jokio signalinio apačioje esančio žodžio

arba

atsargiai 

Insekticidai
Oro gaivikliai
Tam tikri tualeto muiliukai
Tam tikros skalbimo priemonės ir indų plovikliai, skirti plauti rankomis
Insekticidai
Oro gaivikliai
Tam tikri tualeto muiliukai
Tam tikros skalbimo priemonės ir indų plovikliai, skirti plauti rankomis”
Labai toksiška vandens organizmams. Or
Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Šis perspėjimas pateikiamas, jei produktas yra labai koncentruotas arba suspaustas. Atkreipkite dėmesį, kad atsargumo priemonių žymėjimas paprastai yra pagrįstas transportavimu arba dideliais kiekiais*. Valymo priemonėms toliau naudojami greito biologinio skaidumo ingredientai ir kasdien juos naudojant nekyla joks pavojus aplinkai, nes produktai šalinami nuotekų valymo sistemose ir nėra tiesiogiai išleidžiami į aplinką.

(*In case of incident, a large spill during transport or in a storage warehouse would represent a localized transient hazard for waterways, if not managed properly, hence this default classification).

Todėl toliau esanti oficiali CLP informacija gali būti pateikiama etiketėse ir jos reikia laikytis:

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į.”

 

Šis perspėjimas pateikiamas, jei produktas yra labai koncentruotas arba suspaustas. Atkreipkite dėmesį, kad atsargumo priemonių žymėjimas paprastai yra pagrįstas transportavimu arba dideliais kiekiais*. Valymo priemonėms toliau naudojami greito biologinio skaidumo ingredientai ir kasdien juos naudojant nekyla joks pavojus aplinkai, nes produktai šalinami nuotekų valymo sistemose ir nėra tiesiogiai išleidžiami į aplinką.

(*In case of incident, a large spill during transport or in a storage warehouse would represent a localized transient hazard for waterways, if not managed properly, hence this default classification).


Todėl toliau esanti oficiali CLP informacija gali būti pateikiama etiketėse ir jos reikia laikytis:


Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į …

NOTES:

  1. Į rinką patenkantys produktai yra saugūs, kai jie naudojami pagal paskirtį.
  2. Simboliai ir žodžiai naudojami siekiant atkreipti vartotojų dėmesį į pavojus, kuriuos gali kelti kai kurie produktai. Jei vartotojai naudoja produktus pagal etiketėje pateikiamus nurodymus, šie pavojai nekyla.
  3. Vartotojai turėtų ypač dėmesį atkreipti į produktus su vaikams neprieinamais uždarymo įtaisais.3) Vartotojai turėtų ypač dėmesį atkreipti į produktus su vaikams neprieinamais uždarymo įtaisais.
  4. Norėdami peržiūrėti išsamų CLP simbolių sąrašą, spustelėkite čia.
  5. Simboliai ir žodžiai yra iš esmės skirti profesionaliems naudotojams, naudojantiems produktus dideliais kiekiais transportuojant ir sandėliuojant. Štai kodėl pavojingos medžiagos yra nurodomos, o galimi pavojai yra pabrėžiami.
  6. Jei produktų sudėtyje yra enzimų, kvepalų ar konservantų, gali reikėti įtraukti toliau nurodytą pareiškimą:
Visais atvejais: perskaitykite etiketę ir laikykite valymo priemonių ir priežiūros produktus vaikams nepasiekiamoje vietoje!

Norėdami saugiai naudoti gaminius, vartotojai turėtų visuomet PERSKAITYTI ETIKETĘ, nes joje pateikiama svarbi informacija.
Taip pat atkreipkite dėmesį į šią saugos informaciją, savanoriškai pateikiamą ant pakuočių pagal sektorių ir ypač:

Saugoti nuo vaikų. Vengti patekimo į akis. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu. Vengti patekimo į burną. Prarijus kreiptis į gydytoją. Asmenims, turintiems jautrią ar pažeistą odą, vengti ilgalaikio sąlyčio su produktu.

Norėdami peržiūrėti visą A.I.S.E. saugaus naudojimo piktogramų sąrašą, spustelėkite čia.

Taip pat žr. konkrečios kampanijos svetainę, skatinančią saugiai naudoti skysto skalbiklio kapsules:
www.keepcapsfromkids.eu

Daugiau informacijos

Visą išsamią informaciją apie CLP įstatymus ir piktogramas galite:


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français